24 Mart 2022

SignedString Sınıfı

 Dışarıya açık dosya paylaşmada URL i zaman bazlı kısıtlamak için oluşturulmuş kod parçaları.

EncryptTool.cs

using System;

using System.Security.Cryptography;

using System.Text;


namespace SampleSigner

{

    public static class EncryptTool 

    {

        public static byte[] EncryptSha5126(string plainText)

        {

            if (string.IsNullOrEmpty(plainText))

            {

                throw new ArgumentNullException(nameof(plainText));


            }

            using (var sha = SHA512.Create())

                return sha.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(plainText));

        }


        /// <summary>

        /// 

        /// </summary>

        /// <param name="plainText"> Not Null</param>

        /// <param name="key">byte[64] random bytes</param>

        /// <returns></returns>

        public static byte[] HmacSha256(string plainText, byte[] key)

        {

            if (key == null)

                throw new ArgumentNullException(nameof(key));

            if (key.Length != 64)

                throw new ArgumentException("key.length must be 64");

            if (string.IsNullOrEmpty(plainText))

                throw new ArgumentNullException(nameof(plainText));


            using (HMACSHA256 hmac = new HMACSHA256(key))

            {

                return hmac.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(plainText));

            }

        } 

    }

}// SignedStringSettings.cs

using System;

namespace SampleSigner
{
    public class SignedStringSettings
    {
        /// <summary>
        /// Key olarak proje her başlatıldığında key değişsin diye dinamik guid üretilmiştir.
        /// İsteyen gömülü key kullanabilir. 
        /// Ben dosya paylaşım süresini uzun tutmayacağım için Guid benim için sorun değil
        /// </summary>
        private SignedStringSettings()
            :this(Guid.NewGuid().ToString())
        {

        }
        private SignedStringSettings(string key)
        {
            var bytes = EncryptTool.EncryptSha5126(key);
            byte[] data = new byte[64];
            Array.Copy(bytes, 0, data, 0, 64);
            Key = data;
        }

        public static readonly Lazy<SignedStringSettings> _instance
            = new Lazy<SignedStringSettings>(() => new SignedStringSettings());

        public static SignedStringSettings Instance => _instance.Value;

        public byte[] Key { get; private set; }

    }
}


// SignedString.cs

using System;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;

namespace SampleSigner
{
    public class SignedString
    {
        private string _text { get; set; }
        private long _validUntil { get; set; }

        private SignedString(string text, DateTimeOffset validUntil)
        {
            _validUntil = validUntil.ToUnixTimeSeconds();
            _text = Sign(text, _validUntil);
        }

        private SignedString(string text)
        {
            _text = text;
        }        public static SignedString CreateNew(string text, DateTimeOffset to)
        {
            return new SignedString(text, to);
        }
        public static SignedString CreateNew(string text, TimeSpan time)
        {
            return new SignedString(text, DateTimeOffset.UtcNow.Add(time));
        }

        public static SignedString Load(string text)
        {
            return new SignedString(text);
        }        private string Sign(string text, long validUntil)
        {
            var plainText = Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes(text));
            plainText += $".{validUntil}";
            var computedHash = EncryptTool.HmacSha256(plainText, SignedStringSettings.Instance.Key);
            return $"{plainText}.{Convert.ToBase64String(computedHash)}";
        }

        private bool Verify(string signedText, byte[] key)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(signedText))
                throw new ArgumentNullException(nameof(signedText));

            var parts = signedText.Split('.');

            if (parts.Length != 3
                || string.IsNullOrWhiteSpace(parts[0])
                || string.IsNullOrWhiteSpace(parts[1])
                || string.IsNullOrWhiteSpace(parts[2]))
                throw new ArgumentException("Invalid String");

            
           

            byte[] computedBytes = null;
            using (HMACSHA256 hmac = new HMACSHA256(key))
            {
                var checkText = signedText.Substring(0, signedText.LastIndexOf("."));
                computedBytes = EncryptTool.HmacSha256(checkText, SignedStringSettings.Instance.Key);
            }
            var signBytes = Convert.FromBase64String(parts[2]);

            if (computedBytes == null
                || (computedBytes.Length != signBytes.Length))
                return false;

            for (int i = 0; i < computedBytes.Length; i++)
            {
                if (computedBytes[i] != signBytes[i])
                {
                    return false;
                };
            }
            var now = DateTimeOffset.UtcNow.ToUnixTimeSeconds();
            var until = Convert.ToInt64(parts[1]);

            return now < until;
        }

        public override string ToString()
        {
            return _text;
        }

        public bool IsValid => Verify(_text, SignedStringSettings.Instance.Key);

        public string ToUnsignedString()
        {
            if (IsValid)
            {
                var parts = _text.Split(".");
                var byteText = Convert.FromBase64String(parts[0]);
                return Encoding.UTF8.GetString(byteText);
            }
            else return string.Empty;
        }
    }
}

// Program.cs

using System;
using System.Threading;

namespace SampleSigner
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var plainUrl = "https://www.muharrembarkin.com/";
            var sample = SignedString.CreateNew(plainUrl, TimeSpan.FromSeconds(5));
            // Url is valid 5 seconds
            var signedUrl = sample.ToString();
            Console.WriteLine($"Signed Url: {sample}");

            Console.WriteLine();

            //  1 second later  valid
            Thread.Sleep(1000);
            var sample2 = SignedString.Load(signedUrl);
            Console.WriteLine($"Is Valid after 1 seconds: {sample2.IsValid}");
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("1 Second later Unsigned Url: " + sample2.ToUnsignedString());
            Console.WriteLine();
            //  6 second later not valid
            Thread.Sleep(5000);
            Console.WriteLine($"Is Valid after 6 seconds: {sample2.IsValid}");
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("6 Second later Unsigned Url: " + sample2.ToUnsignedString());

            Console.WriteLine();
            var sample3 = SignedString.CreateNew(plainUrl, TimeSpan.FromSeconds(30));
            Console.WriteLine($"Signed Url: {sample3}");
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("lets change one character of signed url");
            var signedUrl2 = sample3.ToString();
            signedUrl2 = signedUrl2.Substring(0, signedUrl2.Length - 1) + "a";
            Console.WriteLine("Changed Url: " + signedUrl2);
            Console.WriteLine();
            var sample4 = SignedString.Load(signedUrl2);
            Console.WriteLine($"Is valid changed url: {sample4.IsValid}");
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine($"UnsignedString changed url: {sample4.ToUnsignedString()}");
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Re test original url");
            var sample5 = SignedString.Load(sample3.ToString());
            Console.WriteLine($"IsValid: {sample5.IsValid}");
            Console.WriteLine($"UnsignedString: {sample5.ToUnsignedString()}");

        }
    }
}